faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
 • Seksyen Pengurusan

  Unit Pentadbiran dan Kewangan

  1. Mengurus urusan pentadbiran dan perkhidmatan.
  2. Mengurus urusan kewangan dan belanjawan.
  3. Mengurus aset, inventori dan stor.


  Unit Khidmat Pengurusan Pelanggan

  1. Mengurus dan melaksana kursus / taklimat berkaitan sistem perakaunan / kewangan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ).
  2. Melaksana, memantau, memberi khidmat nasihat serta menjadi pakar rujuk sistem perakaunan / kewangan.
  3. Memberi khidmat nasihat berkaitan prosedur / piawaian perakaunan / kewangan.
  4. Memberi khidmat nasihat berkaitan Akaun Belum Bayar (AP) / Akaun Belum Terima (AR) kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ).
  5. Memberi khidmat bantuan (HelpDesk).
  6. Memberi khidmat nasihat perakaunan kos / Activity Based Costing (ABC) bagi tujuan Outcame Based Budgeting (OBB).


  Unit Pengurusan Prestasi

  1. Menganalisa pengkosan.
  2. Menganalisa prestasi kewangan Pusat Tanggungjawab (PTJ).
  3. Menganalisa prestasi Akaun Belum Bayar (AP) dan Akaun Belum Terima (AR).
  4. Mengurus hal berkaitan inovasi dan kualiti.
  5. Mengurus Petunjuk Prestasi Utama (KPI).
  6. Memantau perletakan Pelaburan Simpanan Tetap (FDI).
  Nota :
  Bagi JANM Cawangan:
  i.  Fungsi 1 - 3 dilaksanakan oleh Unit Khidmat Pengurusan Pelanggan.
  ii. Fungsi 4 - 6 dilaksanakan oleh Unit Pentadbiran dan Kewangan.
 • Seksyen Operasi

  Unit Akaun

  1. Menyelenggara akaun.
  2. Mengurus akaun-akaun subsidari.


  Unit Gaji

  1. Mengurus dan melaksana operasi sistem payroll untuk bayaran emolumen.


  Unit Pengurusan Dana

  1. Mengurus bayaran balik, aliran tunai dan terimaan.
  2. Mengurus Akaun Belum Bayar (AP) dan Akaun Belum Terima (AR).


  Unit Teknikal

  1. Menyelenggara sistem aplikasi perakaunan / kewangan.
  2. Mengurus dan meyelenggara peralatan ICT.
  3. Memberi bantuan teknikal berkaitan ICT termasuk di Pusat Tanggungjawab (PTJ).
 • Seksyen Pemantauan

  Unit Naziran

  1. Melaksanakan naziran ke atas Pusat Tanggungjawab (PTJ) berkaitan dokumen kewangan, gaji dan pukal.
  2. Memantau kemajuan kerja / barangan / perkhidmatan.

  Unit Pengurusan Aset

  1. Melakukan semakan / verifikasi ke atas aset ketara, tidak ketara dan rekod di Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi tujuan penyediaan penyata kewangan.

  Unit Wang Tak Dituntut (WTD)

  1. Memberi kesedaran dan kefahaman berkaitan Wang Tak Dituntut.
  2. Menjalankan pemeriksaan ke atas entiti-entiti bagi memastikan Akta WTD dipatuhi.
  3. Mengurus tuntutan dan bayaran balik.
  Nota :
  Fungsi ini dikecualikan kepada JANM Negeri Selangor dan JANM Cawangan.